ERSTE GROUP CARD PROCESSOR d.o.o.

Matični broj: 0608190
OIB: HR39945216125
Žiro račun: 2402006-1100013700
Web: www.egcp.com
E-mail: info@egcp.com
Info telefon: +385 (0)1 3078-666
IBAN: HR3724020061100013700

Sjedište:
Radnička cesta 45
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (0)1 3078-666
Fax: +385 (0)1 3078-404

Uprava: Božidar Pavlović, direktor
Prokuristi: Saša Završki, Igor Sekelj, zastupaju skupno, zajedno s još jednim članom uprave ili prokuristom

Temeljni kapital: 73.694.200,00 HRK uplaćen u novcu i iz sredstava zadržane dobiti 

Članovi: Erste Group Bank AG

Službenik za zaštitu podataka
Adresa: Radnička cesta 45, 10000 Zagreb
Telefon: 01 3078 650
Email: dpo@egcp.com